• Werken in de natuur werkt !!    

2016: het jaar van de das

Ook 2016 is het jaar van de DAS


Wat is er bijzonder aan de das?
Dassen hebben een sterk sociaal leven. Een familiegroep bewoont gezamenlijk een burcht met territorium, waar andere dassen uit verdreven worden. Onder gunstige omstandigheden wonen er tot 20 dassen bij elkaar. Dassen zijn de oudste bouwers: sommige burchten zijn ouder dan de oudste Nederlandse steden.  Een burcht heeft soms wel tientallen ingangen en bestaat uit holen die door lange gangen - van soms enkele honderden meters lang - met elkaar verbonden zijn. Dassen zijn ook op andere vlakken  traditioneel. Ze gebruiken vaste routes tussen hun burchten en hun voedselplekken, soms al eeuwenlang op dezelfde plek.

Hoeveel dassen leven er in Nederland?
Rond 1900 leefden er naar schatting 12.000 dassen in Nederland. Maar dat aantal was in 1980 gedaald tot ongeveer 1.200, voornamelijk door vervolging. Door verbeterde en meer gerichte bescherming van de das groeit de Nederlandse populatie weer. Er zijn nu naar schatting weer circa 5.000-6.000 dassen. We willen in het Jaar van de Das een meer precieze inschatting te maken van het aantal Nederlandse dassen. Vandaar de landelijke dasentelling

.


Foto: Richard Witte


Waar komt de das voor?
De das komt voor in bijna alle Nederlandse provincies, alleen in Zuid-Holland en Zeeland komt de das hooguit incidenteel voor. Maar we weten dat ons verspreidingsbeeld niet compleet is, daarom gaan we in het Jaar van de Das een telling organiseren. Daarmee willen we de actuele verspreiding weer goed in beeld krijgen. We hopen natuurlijk op verassingen: dassen ontdeken waar we nog niet wisten dat ze voorkwamen.

Wat eet een das?
Regenwormen, fruit , larven van kevers, kleine diertjes die hij toevallig tegenkomt (een das kan niet in bomen klimmen en ook niet hard achter een prooi aanrennen) en granen.

Zijn dassen beschermd?
Ja, en dat is nog altijd hard nodig. Dassen zijn door hun gedrag (weinig alert en sterk gebonden aan hun burchten en vaste looproutes) kwetsbaar  voor verstoring en vervolging. Daarom hebben zij al in de jaren ’40 van de vorige eeuw een wettelijke bescherming gekregen. Door deze bescherming zijn er maatregelen getroffen om de das te helpen en met succes. Maar het herstel van de das is nog lang niet voltooid, en bescherming blijft nodig.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de das?
Jaarlijks sneuvelen er zo’n 1.000 dassen in het verkeer. Dit aantal kan fors omlaag door beter onderhoud van bestaande dassentunnels en het aanleggen van nieuwe dassentunnels. Daarnaast zijn er bedreigingen door de afname van het leefgebied door ruimtelijke ontwikkelingen als wegenaanleg, het aanleggen van golfbanen en stadsuitbreidingen. Tot slot heeft de das een slechte naam onder boeren, wat regelmatig leidt tot ongenuanceerde berichten in de pers over de ondervonden overlast van de das. 

 


Foto: Maaike Plomp


Zorgt de das voor overlast?
De das kan lokaal voor beperkte schade aan gewassen (voornamelijk maïs)  en graslanden zorgen. Deze schade is erg beperkt (de orde van grootte is enkele honderden euro’s) en werd tot eind 2014 volledig vergoed.  Doordat de overheid sinds kort echter driehonderd euro vraagt als behandelingskosten, is  het voor boeren niet meer zinvol deze schade te melden. Het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft hierover in opdracht van het Faunafonds een rapport uitgebracht:http://www.bij12.nl/assets/Rapporten_88-Dassenschade-en-preventie1.pdf

Hoe kan ik zelf de das helpen?

  • Geniet van eventuele waarnemingen van de das of zijn sporten, maar laat de das zoveel mogelijk met rust en verstoor hem niet. Loop niet  over zijn burcht, dassen ruiken dat en durven dan soms een hele nacht niet naar buiten te komen om te eten.
  • Het melden van verkeersslachtoffers bij Zoogdiervereniging of Das&Boom kan helpen bestaande voorzieningen te verbeteren, of aanleiding zijn een nieuwe voorziening aan te leggen.
  • Gun de das zijn plek in onze natuur en voorkom dat er  plannen ontwikkeld en uitgevoerd worden die de das onnodig benadelen. Met een beetje goede wil zijn mensen- en dassenbelangen goed te verenigen.

Waar kan ik meer informatie over de das vinden?
Er is meer informatie te vinden over de das op de onderstaande websites: