• Werken in de natuur werkt !!    

Broedseizoen

Broedseizoen en verstoring

In Nederland bepaalt de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die periode en het vernielen van het nest behoren tot de verboden activiteiten. Het broedseizoen is echter geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort, en verstoring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.

Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de praktijk ligt de periode voor een variëteit van vogels echter tussen half maart en half juli, en ruimer genomen tussen half februari en half augustus. Bij ingrepen als bomenkap moet echter met de werkelijke, precieze situatie rekening worden gehouden. Veelal is een vergunning van de gemeente nodig.

Wanneer en hoe lang broeden vogels?

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de broedgegevens van vogels. Het gaat hier om gemiddelden. Zo kan het dus voorkomen dat een vogel meer of minder eiegen legt dan hieronder is aangegeven.

 

Vogelsoort broedperiode  aantal legsels   aantal eieren   uitbroeden in dagen   uitvliegen in dagen
Blauwe reiger maart-juni 1 (2) 3-5 23-27 42-44
Boerenzwaluw mei-juli 2 4-6 14-16 20-21
Bonte vliegenvanger half mei-juni 1 5-7 12-13 14-15
Boomklever eind april-juli 1 (2) 6-9 13-14 24-26
Boomkruiper april-juli 2 6-8 14-16 17-19
Bosuil maart-juni 1 3-4 26-29 28
Buizerd eind maart-juni 1 2-4 28-31 41-42
Fuut maart-juni 1 (2) 3-4 23-25 -
Gaai half april-mei 1 5-7 17-18 21
Grauwe gans eind maart-juni 1 5-7 28-30 -
Gierzwaluw half mei-juni 1 2-3 16-17 38-40
Groenling april-juli 2 4-6 13-14 13-14
Grote bonte specht april-juni 1 5-6 14-16 20-22
Grutto half april-juni 1 3-5 15-16 -
Heggenmus eind april-aug 2 4-5 12-15 14-15
Houtduif maart-sep 3 (4) 2 15-17 27-29
Huismus eind maart-aug 2 (3) 4-6 13-14 16-18
Huiszwaluw half mei-aug 2 (3) 4-5 13-15 18-21
Kauw april-juni 1 4-6 18-19 28-32
Kerkuil april-aug 2 2-4 28-29 28-29
Kievit half maart-juni 1 (2) 4-5 21-26 -
Knobbelzwaan maart-mei 1 5-7 36-37 1-2
Koolmees eind maart-juli 2 8-12 13-14 17-18
Meerkoet eind maart-juli 2 (3) 7-10 21-24 -
Merel eind maart-juli 2 (3) 4-5 13-15 14-15
Ooievaar eind maart-juli 1 4-5 33-34 34-36
Pimpelmees eind maart-juli 2 7-12 13-14 16-17
Ransuil half maart-juli 1 (2) 4-6 26-29 24-25
Roek maart-mei 1 3-5 17-18 29-30
Roodborst april-juli  5-7  13-14  8-10 
Scholekster april-juli 1 3-4 27-29 -
Spreeuw half april-juni 2 5-8 12-13 21-22
Steenuil april-juni 1 4-7 25-28 24-25
Torenvalk eind april-juni 1 4-7 27-30 28-30
Tureluur april-juni 1 4 23-25 -
Turkse tortel half feb-sep 2 (3) 2-3 15-17 16-19
Vink april-juli 2 4-6 11-14 14-15
Waterhoen april-aug 2 6-10 21-22 -
Wilde eend maart-aug 1 (2) 8-15 23-24 -
Winterkoning half april-juli 2 5-7 15-16 13-14
Zanglijster april-juli 1 (2) 4-5 13-14 12-16
Zwarte kraai maart-juni 1 3-5 18-19 35-36
Zwarte roodstaart half april-juli 2 5-7 13-14 13-14
Zwartkop half april-juli 2 4-6 12 12